Printable Resource Guide: Pregnancy is a journey. You don’t have to walk it alone.
Guía de recursos imprimible: El embarazo es un viaje. No tienes que caminarlo solo.
Gid sou Resous pou Enprime: Gwosès se yon vwayaj. Ou pa oblije fè li poukont ou.


Fè Pwòp Defansè Sante ou

Dwa ou yo

Ou se chofè a nan pwòp gwosès ou. Ou gen dwa pou pran desizyon epi mande akomodasyon ke ou santi ou pi bon pou ou.

Klinisyen yo ka pa toujou eksplike bagay yo klèman. Ou pa bezwen pè poze kesyon jiskaske ou resevwa yon repons ke ou ka konprann. Si ou gen yon kesyon sou dyagnostik ou, yon tès oswa yon medikaman ke ou te preskri, kontinye poze kesyon jiskaske ou satisfè pa repons ou te resevwa a. Ou pa bezwen pè chèche yon dezyèm opinyon. Sonje byen, ou se sant ekip swen ou.

Pa kite nenpòt moun wete dwa ou pou w pran swen ekitab. Kòm yon pasyan nan yon lopital nan Eta New York, ou gen dwa, ki konsistan avèk lalwa, pou:

 1. Konprann epi itilize dwa sa yo. Si pou nenpòt rezon ou pa konprann oswa ou bezwen èd, lopital la DWE bay asistans, ki gen ladan yon entèprèt.
 2. Resevwa tretman san diskriminasyon tankou ras, koulè, relijyon, sèks, idantite seksyèl, orijin nasyonal, andikap, oryantasyon seksyèl, laj oswa sous peman.
 3. Resevwa swen konsidere ak respè nan yon anviwònman pwòp ak san danje gratis nan restriksyon nesesè.
 4. Resevwa swen ijans si ou bezwen li.
 5. Fè atansyon ak non doktè a ki pral an chaj swen ou nan lopital la.
 6. Konnen non yo, pozisyon ak fonksyon nenpòt anplwaye lopital ki enplike nan swen ou epi refize tretman yo, egzamen oswa obsèvasyon.
 7. Idantifye yon moun k ap bay swen ki pral enkli nan planifikasyon egzeyat ou ak pataje enfòmasyon sou swen pòs-egzeyat oswa enstriksyon.
 8. Resevwa enfòmasyon konplè sou dyagnostik ou, tretman ak pronostik.
 9. Resevwa tout enfòmasyon ou bezwen bay konsantman enfòme pou nenpòt pwosedi ki pwopoze oswa tretman. Enfòmasyon sa a dwe gen ladan risk posib ak benefis pwosedi a oswa tretman an.
 10. Resevwa tout enfòmasyon ou bezwen bay konsantman enfòme pou yon lòd pou pa resisite. Ou gen dwa tou pou w deziyen yon moun pou bay konsantman sa a pou ou si w maladi a pou w fè sa. Si ou ta renmen plis enfòmasyon, tanpri mande pou yon kopi ti liv la "Deside sou Swen Sante - Yon gid pou pasyan yo ak Fanmi yo."
 11. Refize tretman epi yo dwe di ki efè sa ka genyen sou sante w.
 12. Refize patisipe nan rechèch. Lè w ap deside si wi ou non ou patisipe, ou gen dwa pou w fè yon bon esplikasyon.
 13. Vi prive pandan y ap nan lopital la ak konfidansyalite tout enfòmasyon ak dosye konsènan swen ou.
 14. Patisipe nan tout desizyon sou tretman ou ak egzeyat nan lopital la. Lopital la dwe ba ou yon plan egzeyasyon alekri ak deskripsyon alekri sou fason ou ka fè apèl kont egzeyarizasyon ou.
 15. Revize dosye medikal ou san chaj epi jwenn yon kopi dosye medikal ou pou ki lopital la ka chaje yon frè rezonab. Ou pa ka refize yon kopi sèlman paske ou pa kapab peye.
 16. Resevwa yon bòdwo detaye ak eksplikasyon sou tout chaj yo.
 17. Gade yon lis chaj estanda lopital la pou atik ak sèvis ak plan sante yo lopital la patisipe avèk yo.
 18. Defi yon bòdwo inatandi nan pwosesis rezolisyon endepandan an.
 19. Plent san yo pa bezwen pè reprezantan sou swen ak sèvis w ap resevwa epi pou gen repons lopital la pou ou epi si ou mande li, yon repons alekri. Si ou pa satisfè ak repons lopital la, ou kapab pote plent bay Depatman Sante Eta New York la. Lopital la dwe ba ou nimewo telefòn telefòn Depatman Sante Eta a.
 20. Otorize manm fanmi sa yo ak lòt granmoaj ki pral bay priyorite pou vizite ki konsistan avèk kapasite w pou resevwa vizitè yo.

Estatistik, gwoup Nwa ak Latinx ka fè eksperyans pi wo mòtalite matènèl ak mòbidite. Men, li pa bezwen fason sa a. Pou plis enfòmasyon sou dwa ou yo kòm yon moun nesans nan koulè, ou ka tou refere a Bill Bir nwa nan Dwa. Ou gen dwa pou w defann yon espas ki an sekirite ak konfòtab pou w akouche ak pran swen ou ak pitit ou. Kite ekip swen ou konnen ki moun ou vle yo dwe bò kote ou pandan akouchman. Sa a se yon moman lè ou ta ka vle moun yo nan lavi ou ki ka ankouraje ak sipòte ou fè moman sa a vrèman espesyal.


Plan nesans ou

Li enpòtan sonje ke chak akouchman sèl se diferan-pa gen moun ki apwòch apwòch pou tout moun. Sepandan, anvan akouchman, ou ka pran kèk etap pou prepare pou travay pa fè yon plan epi pale ak founisè ou. Ou ta dwe louvri pou chanjman nan plan an ki baze sou chanjman nan sikonstans pou asire nesans ki pi an sekirite nan paran an ak timoun nan.

Yon plan nesans se yon deskripsyon nan eksperyans nesans ou vle ki baze sou atant ou ak dezi ou. Chak plan nesans diferan men ka gen ladan ki moun ou vle nan sal la avèk ou, si ou pito yon nesans natirèl ki pa gen okenn medikaman doulè, ki sant ou vle tou pre, ki pwosedi ou fè epi yo pa vle, e menm ki mizik ou te vle te jwe pandan travay. Sonje pataje plan nesans ou ak founisè ou pou yo okouran de dezi ou epi yo ka ede ajiste nenpòt atant kote sa nesesè.

Li enpòtan tou pou mande founisè ou a revize tout metòd jesyon doulè, tankou venn (atravè venn ou) medikaman ak epidurals (yon kalite anestezi), menm jan ou antre nan trimès twazyèm ou pou ou gen enfòmasyon ou bezwen fè yon plan nesans enfòme ak pou ou ka evite supriz ak / oswa nenpòt ki entimidasyon oswa nouvo pwosedi pandan travay ak nesans.


Referans